3.1 Závady na pístech zážehem

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
3.1.1. Díra ve dnu pístu u benzinových motorů

Vzorové obrazy závady

1.Po poměrně krátké době chodu vznikla díra (otvor) ve dnu pístu, obraz 1 .

2.Vnější třetina pístu je vytavena, zbývající dvě třetiny jsou naproti tomu trychtýřovitě rozšířeně prolomeny směrem dolů, obraz 1 a 2.

3.U pláště pístu a také u nepoškozené části hlavy pístu nejsou často k rozpoznání žádná znamení tepelného přetížení, také pokles tvrdosti se pohybuje v normálních hranicích. V mnoha případech nedošlo ani k zadření.

Posouzení závady

Díry ve dnu pístu vznikají především u motorů s vysokou kompresí s polokulovitým spalovacím prostorem. Dno pístu se při zcela určitých závadách průběhu spalování během krátké doby zahřeje na kritický bod, tak, že se tam materiál stává těstovitým. Síla hmoty při zdvihových pohybech pístu a také rychle proudící spalovací plyny odnášejí změklou hmotu. V důsledku snížené pevnosti na tomto místě, protlačuje pak spalovací tlak zbývající dvě třetiny rozšířeně trychtýřovitě dovnitř. Takové rychlé místní zahřátí dna pístu až k těstovitému stavu je možné pouze zážehem. Spalování začíná při tom dlouho před bodem zapálení, takže plamen působí daleko delší čas než normálně na dno pístu. Pokusy ukázaly, že během několika sekund bylo dno pístu při stabilním zážehu zahřáto až k bodu tavení. Zážeh je způsoben žhnoucími díly ve spalovacím motoru, když tyto překročí samozápalnou teplotu plynové směsi. Těmito jsou v podstatě zapalovací svíčka, výfukové ventil a ulpívající zbytky ve spalovacím prostoru.

Možné příčiny

1. Kvalita paliva musí odpovídat kompresnímu poměru motoru, to znamená že oktanové číslo paliva musí pokrývat oktanovou potřebu motoru ve všech provozních stavech.

2. Motorová nafta v benzinu.

3. Olej ve spalovacím prostoru u pístních kroužků nebo vedení ventilů.

4. Zapalovací svíčky s nesprávnou tepelnou hodnotou.

5. Bod zážehu a seřizovací charakteristika, stejně jako stav rozdělovače.

6. Netěsné výfukové ventily.

7. Zbytky ve spalovacím prostoru (tvrdý a měkký koks).

8. Příliš vysoká nasávací teplota, zejména u hlav válců, vyplachovaných stejnosměrným proudem, může být teplota vadným nebo špatným výfukem podstatně vyšší.

9. Vysoká teplota motoru nebo sání nedostatečným odvětráváním motoru.

10. Všeobecné přehřívání.


Obraz 1
Obraz 2
tomenu